Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych
w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.pareo.edu.pl,
jest prowadzonym przez Pareo. Obudź Dziecko w Dziecku. Sp. z o.o.
 z siedzibą we Wrześni przy ul. Daszyńskiego 2B/49, NIP 7891793370, REGON 38852932300000, KRS 0000891794 zwana dalej: „PAREO

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z PAREO, w jeden z następujących sposobów:

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

PAREO przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, w następujących celach:

 • w celu komunikacji z użytkownikami strony internetowej www.pareo.edu.pl, obejmującej w szczególności odpowiadanie na wiadomości przesyłane
  za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, a także kontakt telefoniczny– podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem PAREO jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej www.pareo.edu.pl);
 • w celu administrowania stroną internetową www.pareo.edu.pl – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w tym przypadku interesem PAREO jest administrowanie stroną internetową www.pareo.edu.pl);
 • w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej www.pareo.edu.pl  – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu
  na stronę internetową www.pareo.edu.pl pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie plików cookies);
 • w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PAREO, jako administratora danych osobowych, polegającego na ochronie interesów majątkowych PAREO.

Przetwarzanie przez PAREO Państwa danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji oraz organizowanych przez PAREO szkoleń zostało omówione w odrębnych dokumentach.

Pliki cookies

Na stronie internetowej www.pareo.edu.pl wykorzystywane są tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników w czasie korzystania przez nich z serwisów internetowych.

Na stronie internetowej www.pareo.edu.pl wykorzystujemy pliki cookies służące zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej.

Informujemy również, iż na stronie internetowej www.pareo.edu.pl wykorzystywane
są również pliki cookies podmiotów, z których usług korzystamy, w szczególności Facebooka oraz Google’a, wobec czego zalecamy, aby zapoznali się Państwo z zasadami wykorzystywania plików cookies przez te podmioty, aby podjąć świadomą decyzję
w przedmiocie zgody na wykorzystywanie plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej www.pareo.edu.pl.

Podkreślamy, iż strona internetowa www.pareo.edu.pl nie publikuje żadnych reklam, zatem nie przetwarzamy Państwa danych osobowych i nie zapisujemy na Państwa urządzeniach końcowych plików cookies o charakterze marketingowym, których celem byłoby profilowanie i dostosowanie treści do Państwa preferencji.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies, jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystywania plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej www.pareo.edu.pl, mogą Państwo zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w swoim urządzeniu końcowym, przy czym przedmiotowe ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy
od Państwa decyzji, jednakże w pewnych przypadkach jest niezbędne w celu skorzystania przez Państwa z określonych funkcjonalności naszej strony internetowej.

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
– w granicach określonych w przepisach prawa.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej bezpośrednio do PAREO na adres poczty elektronicznej: pareologoped@gmail.com.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że przetwarzając Państwa dane osobowe nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • osobom współpracującym z PAREO w zakresie świadczenia usług o charakterze diagnostycznym lub terapeutycznym;
 • dostawcom usług wspierającym PAREO w bieżącej działalności, w tym dostawcom oprogramowania lub firmie hostingowej;
 • podmiotom świadczącym na rzecz PAREO usługi prawne lub księgowe.

Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, PAREO może też udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, w szczególności uprawnionym organom państwowym. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej z zastrzeżeniem wskazanej powyżej informacji, iż na stronie internetowej www.pareo.edu.pl wykorzystywane są również pliki cookies podmiotów, z których usług korzystamy, w szczególności Facebooka oraz Google’a, co oznacza, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, których siedziby znajdują się poza obszarem Unii Europejskiej.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż zwracamy szczególną uwagę, aby podmioty, z których usług korzystamy, dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, wynikające w szczególności z zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Privacy Shield” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania – po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania
  — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu administrowania stroną internetową oraz wykorzystywania cookies.

Po upływie powyższych okresów przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Zmiany polityki prywatności

„Polityka prywatności” może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wyniknie ze zmiany stosownych przepisów prawa.